plaatsbeschrijving Waals Brabant

Wilt u uw woning verhuren ? Of misschien zelf huurder worden ? Dan moet er een plaatsbeschrijving worden opgesteld.

Wat is een plaatsbeschrijving ? Is het verplicht ? Wanneer moet het gebeuren en hoeveel kost het ? Kom alles te weten over de plaatsbeschrijving voor een woning in Waals Brabant !

PLAATSBESCHRIJVING WAALS BRABANT

Vraag een vrijblijvende offerte voor plaatsbeschrijving in Waals Brabant - Zonder verplichting !

Wat is een plaatsbeschrijving ?

De plaatsbeschrijving is een inventaris en gedetailleerde beschrijving van de onbetwistbare staat van een woning op het moment dat de huurder deze betrekt en weer verlaat.

Het is een essentieel document dat het mogelijk maakt om nauwkeurig vast te stellen welke schade er mogelijk is opgetreden tijdens de huurperiode van een woning en om te bepalen wie verantwoordelijk is voor eventuele reparaties.

Goed om te weten ! Als er tijdens de huurperiode grote veranderingen aan de woning worden aangebracht, moet de oorspronkelijke plaatsbeschrijving worden aangepast door een “addendum” op te stellen.

Is een ingangsplaatsbeschrijving verplicht in Waals Brabant?

Ja, een ingangsplaatsbeschrijving is in Waals Brabant, net als in heel België, verplicht sinds juni 2017 en voor alle huurovereenkomsten voor woningen. Bovendien moet de plaatsbeschrijving, net als het huurcontract, worden geregistreerd.

Let op ! Als er geen plaatsbeschrijving is opgesteld, zijn er geen sancties. In het geval van een geschil is de wet echter in het voordeel van de huurder : zonder een plaatsbeschrijving wordt verondersteld dat het goed aan de huurder is teruggegeven in dezelfde staat als bij de overdracht aan het einde van de huurovereenkomst.

Het is in het belang van zowel de verhuurder als de huurder om een ingangsplaatsbeschrijving te laten opmaken. Als er geen plaatsbeschrijving is, moet de verhuurder de staat van de woning kunnen aantonen voordat deze werd verhuurd, zodat hij schadevergoeding kan eisen. De huurder kan met een plaatsbeschrijving aantonen dat de staat van de woning verslechterd is en dat hij eventueel verbeteringswerkzaamheden heeft moeten uitvoeren om schadevergoeding te krijgen.

Wie mag een plaatsbeschrijving uitvoeren in Waals Brabant ?

Hoewel een plaatsbeschrijving verplicht is, hoeft deze niet door een expert te worden uitgevoerd. Elke meerderjarige natuurlijke persoon heeft het recht om de inventaris op te maken. De huurder en de verhuurder kunnen de plaatsbeschrijving samen uitvoeren. In dit geval wordt de plaatsbeschrijving in der minne opgesteld. Hoewel dit financieel zinvol is, omdat de procedure gratis is, stelt het beide partijen bloot aan het risico op conflicten.

Het is ook belangrijk om op te merken dat er een aantal regels moeten worden nageleefd voor een geldige plaatsbeschrijving. Het inschakelen van een expert is dus een zeer aan te raden oplossing.

Goed om te weten ! De ingang- en uitgangsplaatsbeschrijving van je Brabantse woning hoeft niet noodzakelijkerwijs door dezelfde persoon te worden uitgevoerd.

De expert moet in onderling overleg tussen de huurder en de verhuurder worden aangewezen. Dit kan bijvoorbeeld een architect, landmeter of vastgoeddeskundige zijn.

Ben je op zoek naar een expert om je plaatsbeschrijving in Brabant uit te voeren ? Wij hebben een lijst samengesteld van de 5 beste experts in het Waalse Gewest !

Goed om te weten! Om geschillen bij het uitgangsplaatsbeschrijving te voorkomen, zelfs als een expert de ingangsinspectie heeft uitgevoerd, is het aan te raden dat beide partijen de ingangsplaatsbeschrijving ondertekenen.

Hoe voer je een ingangsplaatsbeschrijving van een woning in Waals Brabant uit ?

De plaatsbeschrijving is een schriftelijk document. Het wordt aanbevolen om vier gedateerde en ondertekende exemplaren te maken: één voor de eigenaar, twee voor de huurder (één exemplaar wordt aan hem gegeven vóór de inschrijving en één na de inschrijving) en één dat aan het registratiekantoor wordt gegeven.

De inboedelbeschrijving moet door beide partijen worden opgesteld. Dit betekent dat de inventaris ofwel door beide partijen moet worden opgesteld;

 • Door beide partijen,
 • Door hun respectieve gemachtigden,
 • Door een deskundige die door beide partijen in onderling overleg is aangewezen.

De plaatsbeschrijving moet gedetailleerd zijn. Alle kamers en hun uitrusting moeten zorgvuldig worden beschreven en geïnventariseerd.

Let op! Een clausule waarin staat dat “de huurder verklaart dat hij de accommodatie in perfecte staat heeft ontvangen” is geen geldige plaatsbeschrijving.

Tenzij anders overeengekomen, moet een plaatsbeschrijving ten minste de volgende informatie bevatten ;

 • De identiteit en handtekening van de persoon die de inspectie uitvoert,
 • De datum van de inspectie,
 • De referenties van de huurovereenkomst: contactgegevens van beide partijen, begindatum van de huurovereenkomst, adres van het pand,
 • Een algemene notitie met een kort overzicht van de staat van het pand, de uitrusting en materialen, en de algemene staat van netheid en onderhoud van elke ruimte,
 • Een beschrijving van de staat van onderhoud en netheid van elke kamer, evenals eventuele schade,
 • De werking en kennelijke staat van alle aanwezige apparatuur,
 • Een lijst van alle onderhoudsdocumenten voor deze apparatuur en de datum waarop deze zijn uitgevoerd,
 • Aflezen van tankmeters en meters,
 • Registratie van afstandsbedieningen, badges, sleutels en andere apparaten die aan de huurder zijn gegeven,
 • De aanwezigheid en locatie van branddetectoren,
 • De handtekeningen van de aanwezige partijen of hun vertegenwoordigers voorafgegaan door de woorden “gelezen en goedgekeurd”,

Wie moet er betalen voor deen plaatsbeschrijving in Waals Brabant ?

De plaatsbeschrijving is een gezamenlijke kostenprocedure: de helft van de kosten wordt gedragen door de verhuurder en de andere helft door de huurder.

Zoals hierboven vermeld, is een plaatsbeschrijving die zonder expert wordt uitgevoerd echter gratis.

Goed om te weten ! In het huurcontract voor een woning in Brabant kan soms worden bepaald dat de plaatsbeschrijving moet worden uitgevoerd door een deskundige. Dit is een volkomen legale clausule. In dat geval moet de deskundige echter altijd in onderling overleg worden aangewezen en moeten de gemaakte kosten tussen de partijen worden verdeeld. In geen geval mag een huurovereenkomst voorzien in de tussenkomst van een bepaalde expert of in een andere verdeling van de kosten dan hierboven vermeld.

Als de verhuurder en huurder het niet eens kunnen worden over de keuze van de expert, kunnen ze elk hun eigen expert aanwijzen, die ze dan afzonderlijk moeten betalen.

Hoeveel kost een plaatsbeschrijving in Waals Brabant ?

In de meeste gevallen hanteren de experts een vast tarief afhankelijk van het type woning dat verhuurd wordt. Hier is een voorbeeld van de 2022 tarieven van Habitat Square voor een ingangsplaatsbeschrijving in Waals Brabant :

INGANGSPLAATSBESCRIJVING (21% BTW per partij)

Type eigendom 

1 slaapkamers  1 badkamer

2 slaapkamers  1 badkamer

3 slaapkamers  1 badkamer

4 slaapkamers  2 badkamers

5 slaapkamers  2 badkamers

Studio

130 € 

/

/

/

/

Flat 

150 € 

175 € 

185 € 

195 € 

205 € 

Huis 

250 € 

275 € 

285 € 

300 € 

325 € 

* Gemeubileerd gebouw : + 50 %

** Kantoor : 19,50 € per pagina incl. btw.

Wat is de deadline voor een ingangsplaatsbeschrijving bij aankomst ?

De plaatsbeschrijving van een woning in Brabant moet worden uitgevoerd vóór de aanvang van de huurovereenkomst, wanneer het pand nog niet bewoond is of uiterlijk tijdens de eerste maand van bewoning door de nieuwe huurder.

Goed om te weten ! In het geval van onenigheid tussen de twee partijen kan de zaak worden voorgelegd aan een vrederechter door een verzoek in te dienen om een deskundige te benoemen. Merk echter op dat een dergelijk verzoek binnen 15 dagen na het verstrijken van de periode van 1 maand moet worden ingediend.

De uitgangsplaatsbeschrijving van een woning in Waals Brabant

De huurder is verplicht het gehuurde goed aan de verhuurder terug te geven in dezelfde staat als waarin hij of zij het bij aanvang van de huurovereenkomst heeft ontvangen.

De uitgangsplaatsbeschrijving, gedateerd en ondertekend door beide partijen of hun vertegenwoordigers, is een belangrijk document dat het mogelijk maakt de woning te ontruimen, de sleutels te overhandigen en de huurwaarborg vrij te geven.

Dit document moet worden opgesteld nadat de huurder de woning heeft verlaten, maar voordat de sleutels aan de verhuurder worden overhandigd.

Goed om te weten ! Om tijdverlies en het risico op huurachterstand te vermijden, stellen sommige verhuurders samen met de huurder een plaatsbeschrijving op. Op die manier kan duidelijke schade die niet wordt betwist door de huurder worden hersteld voordat de sleutels worden overhandigd.

Tenzij anders overeengekomen, moet de uitgangsplaatsbeschrijving ten minste de volgende informatie bevatten ;

 • De identiteit van de persoon die de waarnemingen heeft gedaan en de datum waarop ze zijn gedaan,
 • De naam van de geïnspecteerde woning,
 • Verwijzingen naar de bewoningsduur van het pand, de datum van het huurcontract en eventuele wijzigingen,
 • De verwijzing naar de datum van het inventarisatierapport waarin de materiële schade en tekortkomingen worden vastgesteld die aan de huurder kunnen worden toegeschreven,
 • Tank- en meterstanden,
 • Nog in te dienen documenten of gepaste opmerkingen,
 • De handtekeningen van de aanwezige partijen of hun vertegenwoordigers, voorafgegaan door de woorden “gelezen en goedgekeurd”,
 • De handtekening van de persoon die de plaatsbeschrijving uitvoert,
 • De datum en plaats van de handtekeningen.

Goed om te weten ! In geval van een geschil tussen beide partijen kan de zaak worden voorgelegd aan een vrederechter voordat de sleutels worden teruggegeven. Hij zal dan een expert aanstellen om een uitgangsplaatsbeschrijving op te maken.

Stappen van een uitgangsplaatsbeschrijving in Waals Brabant

Een uitgangsplaatsbeschrijving brengt eventuele tekortkomingen of schade aan het licht die kunnen zijn ontstaan tijdens het bewonen van de woning en waarvoor de huurder verantwoordelijk is. De schade wordt geregistreerd en geëvalueerd en vervolgens toegewezen aan de ene of de andere partij voordat er een schadevergoeding wordt vastgesteld die in mindering wordt gebracht op de huurwaarborg.

Tot slot wordt er een plaatsbeschrijving opgesteld op het moment dat de woning wordt verlaten en de sleutels worden overhandigd.

De omvang van de schade vaststellen

Schade wordt geregistreerd door vergelijking met de ingangsplaatsbeschrijving. De huurder is aansprakelijk voor schade die door hemzelf of door een persoon voor wie hij verantwoordelijk is (kinderen, vrienden, enz.) wordt veroorzaakt.

De huurder kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van ;

 • Normale slijtage en veroudering van de woning, zoals bijvoorbeeld verfwerk of behang.

Let op: in sommige clausules staat dat de huurder zich ertoe verbindt het behangpapier of het schilderwerk te vernieuwen voordat hij de woning verlaat. Dergelijke clausules zijn echter wettelijk verboden in huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaatsen.

 • Overmacht en overmacht (schade veroorzaakt door bijvoorbeeld inbraak, buiten de schuld of nalatigheid van de huurder om).
 • Schuld van de verhuurder. Dit is bijvoorbeeld het geval als de verhuurder niet reageert op vochtproblemen die de huurder hem heeft gemeld.

Huurschade beoordelen

Huurschade wordt meestal gedefinieerd als schade die de huurder veroorzaakt aan de woning tijdens zijn of haar bewoning (bijvoorbeeld het niet onderhouden van de verwarmingsketel) of schade (bijvoorbeeld deuken in de muren, splinters in de tegels).

Deze tekortkomingen en schade worden vervolgens becijferd, waarbij onder andere rekening wordt gehouden met de mate van waardevermindering van het decor en de leeftijd van de verschillende uitrustingsstukken.

Compenserende vergoeding

De schadeloosstelling is het totale bedrag dat de vertrekkende huurder aan de verhuurder verschuldigd is. Het omvat niet alleen de kosten voor het herstellen van de huurschade, maar ook een eventuele vergoeding voor de onbeschikbaarheid van de woning als gevolg van de vereiste werkzaamheden.

De sleutels overhandigen

Als algemene regel geldt dat de sleutels worden overhandigd nadat alle opmerkingen zijn gemaakt en de uitgangsplaatsbeschrijving is opgesteld.

De overhandiging van de sleutels van een huurwoning betekent dat de verhuurder en de huurder het eens zijn over de materialiteit van de opmerkingen, waardoor de woning kan worden ontruimd en opnieuw in bezit kan worden genomen door de verhuurder.

Goed om te weten ! Het is aan te raden om bij het overhandigen van de sleutels een ontvangstbewijs van de verhuurder mee te nemen, in tweevoud (één voor de huurder en één voor de verhuurder). In geval van een geschil kan de verhuurder aangeven dat de sleutels worden afgehaald onder voorbehoud van huurschade en in afwachting van een schadevergoeding.

Het rapport van de uitgangsplaatsbeschrijving

Het uitgangsplaatsbeschrijving rapport, ondertekend door de taxateur en ter bevestiging van de overeenkomst tussen de partijen, maakt een einde aan het vertrek van de huurder uit de gehuurde woning.